Privacy Statement
Het Heerenhuys, gevestigd aan Dijkhuizen 121
7961 AJ Ruinerwold, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://hotelheerenhuys.com Dijkhuizen 121
7961 AJ Ruinerwold +31522230969
Aart Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Het
Heerenhuys Hij/zij is te bereiken via aartvisser@me.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Heerenhuys verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij
ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@hotel-heerenhuys.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Het Heerenhuys verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de Belastingdienst
Geautomatiseerde besluitvorming
Het Heerenhuys neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Het Heerenhuys) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Heerenhuys bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
(categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens  > 7 jaar > voor belastingdienst
Delen van persoonsgegevens met derden
Het Heerenhuys verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Heerenhuys gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het
Heerenhuys en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar info@hotel-heerenhuys.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is
gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op jouw verzoek .
Het Heerenhuys wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid
hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Heerenhuys neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
onze klantenservice of via info@hotel-heerenhuys.com

Neem contact met ons op